When Did John Walton Stop Going to Church?

When Did John Walton Stop Going to Church?